เอส แอนด์ พี สาขา ตั้งฮั้วเส็ง ซังฮี้ (S&P Restaurant Tang Hua Seng Branch)

289 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location