เอส แอนด์ พี สาขา ชินวัตร 2 (S&P Restaurant Shinawatra 2 Branch)

1291/1 ชั้น 1 อาคารชินวัตร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location