เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลรามาธิบดี (S&P Restaurant Ramathibodi Hospital Branch)

คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี เลขที่ 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location