เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (S&P Restaurant Phramongkutklao Hospital Branch)

อาคารอายุรกรรม-ศัลยกรรม ชั้นที่ 1 เลขที่ 315 ถ.ราชวิถึ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location