เอส แอนด์ พี สาขา โรงพยาบาลหัวเฉียว (S&P Restaurant Huachiew Hospital Branch)

อาคาร ร.พ.หัวเฉียว เลขที่ 665 ถ.บำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปรามศัครูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location