เอส แอนด์ พี สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต(S&P Restaurant Central Airport Branch)

อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ชั้นที่ 4 เลขที่ 2 ถ.มหิดล 252-252/1 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location