ฟูจิ สาขาจามจุรี สแควร์​ (Fuji Chamchuri Square Branch)

เลขที่ 317 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ จี ห้องเลขที่ 113 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location