ฟูจิ สาขาเซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้า (Fuji Central Central Pinklao)

เลขที่ 7/222 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้นที่ จี ห้องเลขที่ จี10-จี11 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

*คูปองสามารถใช้ได้ทุกสาขา*

Location